போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள்

செல்லகுயில் மற்றும் வானம்பாடிகள் போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள் இளம் செல்லக்குயில்: 5 வயது முதல் 11 வயது ஆண்/ பெண் சிறார்கள் பங்குபெறலாம். செல்லக்குயில்: 12 வயது முதல் 18 வயது ஆண்/ பெண் சிறார்கள் பங்குபெறலாம். வானம்பாடிகள்: 19 வயதும் அதற்கும்…

Fortsett å lese போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகள்