அறிவித்தல்கள்

தமிழ்முரசத்தில் ஒலிபரப்பான அறிவித்தல்களின் பகிர்வு

பொது அறிவித்தல்கள்

தமிழ் அமைப்புக்கள்  மற்றும்  பொது நிறுவனங்கள் விடுக்கும் அறிவித்தல்கள்

அறிவித்தல் #1
தமிழ்முரசம் வானொலியில் ஒலிபரப்பான முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு
இங்கே அழுத்தவும்
அறிவித்தல் #2
தமிழ்முரசம் வானொலியில் ஒலிபரப்பான முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு
இங்கே அழுத்தவும்
அறிவித்தல் #3
தமிழ்முரசம் வானொலியில் ஒலிபரப்பான முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு
இங்கே அழுத்தவும்

பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

நோர்வேவாழ் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

அறிவித்தல் #1
தமிழ்முரசம் வானொலியில் ஒலிபரப்பான முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு
இங்கே அழுத்தவும்
அறிவித்தல் #2
தமிழ்முரசம் வானொலியில் ஒலிபரப்பான முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு
இங்கே அழுத்தவும்
அறிவித்தல் #3
தமிழ்முரசம் வானொலியில் ஒலிபரப்பான முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு
இங்கே அழுத்தவும்

துயர்பகிர்வு

நோர்வேவாழ் தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் துயர்பகிர்வு தொடர்பான அறிவித்தல்கள்

துயர்பகிர்வு #1

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
துயர்பகிர்வு #2

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
துயர்பகிர்வு #3

      

மேலதிக விபரங்களுக்கு
இங்கே அழுத்தவும்
Lukk meny
error: உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. © 1997 - 2018 தமிழ்முரசம்.