அறிவித்தல்கள்

முக்கிய அறிவித்தல்களின் பகிர்வு

பொது அறிவித்தல்கள்

நோர்வே தமிழர் பொது அமைப்புக்கள்
விடுக்கும் அறிவித்தல்கள்

பார்வையிட

மரண அறிவித்தல்கள்

நோர்வேயில் இடம்பெறும் துயர்பகிர்வு
தொடர்பான அறிவித்தல்கள்

பார்வையிட

பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

நோர்வே தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும்
பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

பார்வையிட

உங்கள் அறிவித்தல்கள் தமிழ்முரசத்தில் இடம்பெற

கட்டணவிபரம், விதிமுறைகள் மற்றும் அனுப்பும் படிவம்.

விபரம்