நாடி

ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கான சிறந்த மருத்துவ ஆலோசனைகளோடு
உங்களை நாடி வருகின்றது நாடி

ஆலோசனை

சித்தம்/ மனம் கலங்குதல் (பாகம் 2)
  18.06.2015

மருத்துவர்

வைத்திய கலாநிதி கயிலைநாதன்

(மனநல மருத்துவ பிரிவு ஆலோசகர் - Ahus)

      செவிமடுக்க

 

ஆலோசனை

சித்தம்/ மனம் கலங்குதல் (பாகம் 1)
  21.05.2015

மருத்துவர்

வைத்திய கலாநிதி கயிலைநாதன்

(மனநல மருத்துவ பிரிவு ஆலோசகர் - Ahus)

      செவிமடுக்க

 

ஆலோசனை

மனப்பயம் / பதட்டம் (பாகம் 2)
  16.04.2015

மருத்துவர்

வைத்திய கலாநிதி கயிலைநாதன்

(மனநல மருத்துவ பிரிவு ஆலோசகர் - Ahus)

      செவிமடுக்க

 

ஆலோசனை

மனப்பயம் / பதட்டம் (பாகம் 1)
  19.03.2015

மருத்துவர்

வைத்திய கலாநிதி கயிலைநாதன்

(மனநல மருத்துவ பிரிவு ஆலோசகர் - Ahus)

      செவிமடுக்க

 

ஆலோசனை

மனஅழுத்தம் (பாகம் 2)
  12.02.2015

மருத்துவர்

வைத்திய கலாநிதி கயிலைநாதன்

(மனநல மருத்துவ பிரிவு ஆலோசகர் - Ahus)

      செவிமடுக்க

 

ஆலோசனை

மனஅழுத்தம் (பாகம் 1)
  22.01.2015

மருத்துவர்

வைத்திய கலாநிதி கயிலைநாதன்

(மனநல மருத்துவ பிரிவு ஆலோசகர் - Ahus)

      செவிமடுக்க