பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்

நோர்வே தமிழ் உறவுகள் விடுக்கும் பிறந்தநாள் அறிவித்தல்கள்.

[table “” not found /]
      பிறந்தநாள் வாழ்த்து

 

[table “” not found /]
      பிறந்தநாள் வாழ்த்து