"பொங்கும் தமிழைப் பொலிவுறச்செய்வோம்; எங்கள் மண்ணை விடிவுறச்செய்வோம்"

அறிவித்தல்
தெரிவித்தல்
மகிழ்வித்தல்
பொன்மாலைப்பொழுது 2017
நாள்காட்டி 2017
மீள் ஒலிபரப்பு

<< எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு >>